Không biết bác Khoa có tiếp tục phát triển bộ source code này nữa không vây ?

Feb 27, 2010 at 3:56 AM

Mình đang chờ các phiên bản tiếp theo của bộ source code này. Hiện tại giờ mỗi dùng được mối bản Tag