Có tài liệu hướng dẫn cho bộ source này bằng tiếng việt không vậy bác khoa?

Nov 22, 2010 at 5:26 PM
Edited Nov 22, 2010 at 5:30 PM

Có tài liệu hướng dẫn tiếng việt về bộ open source này  không vậy bác khoa, trên tinyerp.codeplex không thấy có tài liệu nào nói về nó.

Ở Việt Nam có công ty nào sử dụng nó chưa, các member Việt Nam nào biết về nó, có thể cho tôi chút ý kiến.

Thanks.